جناب آقای دکتر عباس رشیدی

ریاست بیمارستان

   جناب آقای محمودمیرزاحسینی قائم مقام بیمارستان
 

جناب آقای عباس ظهیرصادقی

 مدیریت بیمارستان

سرکار خانم سکینه هادیپور

  مترون بیمارستان