در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٠٢١
 ایـن مـاه : ٢٧٥
 ایـن هـفتـه : ٤٢٦
 دیـروز : ٣٣
 امـروز : ٣١