در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٥٥٠١
 ایـن مـاه : ٤٠٨
 ایـن هـفتـه : ٢٦٦
 دیـروز : ٧٨
 امـروز : ٢٩