در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٩٠٦٤
 ایـن مـاه : ١٧٨٧
 ایـن هـفتـه : ٣٧٦
 دیـروز : ٥٩
 امـروز : ٤٣