در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٩٢٦٢
 ایـن مـاه : ٨١٦
 ایـن هـفتـه : ٤٧٧
 دیـروز : ٦٥
 امـروز : ٢٠