در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٣٢٨١
 ایـن مـاه : ١٨٦٤
 ایـن هـفتـه : ٢٦١
 دیـروز : ١٢
 امـروز : ٢٦