در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٣٢٢٥
 ایـن مـاه : ٢٧٦
 ایـن هـفتـه : ٤٧٣
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٤٩