در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٨٣٣٠
 ایـن مـاه : ١٨٥٨
 ایـن هـفتـه : ٢٤٤
 دیـروز : ١٠٦
 امـروز : ١١