در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥٠٦
 ایـن مـاه : ٧٩
 ایـن هـفتـه : ٣٣٨
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٣٩