در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٤٤٠٣
 ایـن مـاه : ٢٢٨٢
 ایـن هـفتـه : ٢٣٦
 دیـروز : ٨٠
 امـروز : ٥٦