در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٣٧٧٥
 ایـن مـاه : ٢١٦٦
 ایـن هـفتـه : ٦٠٣
 دیـروز : ٩٨
 امـروز : ١٣