در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٦٧٥١
 ایـن مـاه : ١٤٣
 ایـن هـفتـه : ٢٠٣
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٤٤