در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٧٣٨٩
 ایـن مـاه : ١١٠٣
 ایـن هـفتـه : ٧٠
 دیـروز : ٥٢
 امـروز : ١٨