حاکمیت بالینی 

 حاکميت باليني سيستمي براي ارتقاء کيفيت است بنابراين آنرا با سيستمهاي ارزشيابي و نمره دهي اشتباه نکنيم و زماني اجرايي است که همه به آن تعهد داشته باشند نمي شود
 يکي را مسئول آن کرد و انتظار داشت اتفاقي بيفتد هدف در حاکميت باليني اين است که سيستم داراي صاحب شود.

  برخلاف ساير سيستمهاي ارتقاي کيفيت که از صنعت آمده است حاکميت باليني خاص نظام سلامت وبيشتر اصول آن از نوع خدمات بهداشتي است .

 در حاکميت باليني مدير موفق کسي است که:خطاي پزشکي در مرکزش کم باشد ، بيمار با رضايت شخصي نرود يا کم برود ، مدت صف انتظار کوتاه باشدو... در حالي که در ساير مدلها بيشتر به نمره دهي و... توجه مي شود.

حاکميت باليني نوعي نظام ارتقاء کيفيت است که بايد متکي به پرسنل باشد و به مشاور خارجي نياز مداوم نداشته باشد يعني باحداقل حمايت خارجي اجرا شود. در واقع حاکميت باليني رويکردي براي ارتقاء کيفيت است و براند خاصي به  کسي نمي دهد مثل گواهينامه ايزو و... براي کيفيت رويکردهاي مختلفي ايجاد شده است که همگي با هدف ارتقاي کيفيت کار مي کنند. 

 
دانلود ادامه مطلب  
 


در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٤٧٢٧
 ایـن مـاه : ١٤٣٧
 ایـن هـفتـه : ٣٩٦
 دیـروز : ٦٩
 امـروز : ٥٣