آدرس بیمارستان: 
زرند-
خیابان چمران کوچه پاسداران بیمارستان سینا

تلفن:
33422600-034
 33423276

فاکس:
   03433420981

کد پستی:
7761819595


آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٤٧٣٠
 ایـن مـاه : ١٤٤٠
 ایـن هـفتـه : ٣٩٩
 دیـروز : ٦٩
 امـروز : ٥٦