آدرس بیمارستان: 
زرند-
خیابان چمران کوچه پاسداران بیمارستان سینا

تلفن:
33422600-034
 33423276

فاکس:
   03433420981

کد پستی:
7761819595


آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٣٧٧٩
 ایـن مـاه : ٢١٧٠
 ایـن هـفتـه : ٦٠٧
 دیـروز : ٩٨
 امـروز : ١٧