آدرس بیمارستان: 
زرند-
خیابان چمران کوچه پاسداران بیمارستان سینا

تلفن:
33422600-034
 33423276

فاکس:
   03433420981

کد پستی:
7761819595


آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٠٢٠
 ایـن مـاه : ٢٧٤
 ایـن هـفتـه : ٤٢٥
 دیـروز : ٣٣
 امـروز : ٣٠