در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٠١٧
 ایـن مـاه : ٢٧١
 ایـن هـفتـه : ٤٢٢
 دیـروز : ٣٣
 امـروز : ٢٧