در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٤٤١٠
 ایـن مـاه : ٢٢٨٩
 ایـن هـفتـه : ٢٤٣
 دیـروز : ٨٠
 امـروز : ٦٣