در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٦٧٤٤
 ایـن مـاه : ١٣٦
 ایـن هـفتـه : ١٩٦
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٣٧