در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥١٩٢٧
 ایـن مـاه : ٣١٨
 ایـن هـفتـه : ٣١٨
 دیـروز : ٦٤
 امـروز : ٤٦