در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٦٢٠٢
 ایـن مـاه : ١٥٤
 ایـن هـفتـه : ١٥٤
 دیـروز : ٢٦
 امـروز : ٣٢