در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٩٢٦٥
 ایـن مـاه : ٨١٩
 ایـن هـفتـه : ٤٨٠
 دیـروز : ٦٥
 امـروز : ٢٣