در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٣٢٢٣
 ایـن مـاه : ٢٧٤
 ایـن هـفتـه : ٤٧١
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٤٧