در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٦٥٤١
 ایـن مـاه : ٢٦١٥
 ایـن هـفتـه : ٤١١
 دیـروز : ١٠٢
 امـروز : ٦٩