در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٣٢٣٨
 ایـن مـاه : ٢٨٩
 ایـن هـفتـه : ٤٨٦
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٦٢