در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٩٢٦٣
 ایـن مـاه : ٨١٧
 ایـن هـفتـه : ٤٧٨
 دیـروز : ٦٥
 امـروز : ٢١