در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٣٢٧٨
 ایـن مـاه : ١٨٦١
 ایـن هـفتـه : ٢٥٨
 دیـروز : ١٢
 امـروز : ٢٣