در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٦٧٦٣
 ایـن مـاه : ١٥٥
 ایـن هـفتـه : ٢١٥
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٥٦