در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٧٧٣٨٧
 ایـن مـاه : ١١٠١
 ایـن هـفتـه : ٦٨
 دیـروز : ٥٢
 امـروز : ١٦