در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥٠٩
 ایـن مـاه : ٨٢
 ایـن هـفتـه : ٣٤١
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٤٢