در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٨٣٣٧
 ایـن مـاه : ١٨٦٥
 ایـن هـفتـه : ٢٥١
 دیـروز : ١٠٦
 امـروز : ١٨