در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٣٧٩٠
 ایـن مـاه : ٢١٨١
 ایـن هـفتـه : ٦١٨
 دیـروز : ٩٨
 امـروز : ٢٨