در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٥٤٨٥
 ایـن مـاه : ٣٩٢
 ایـن هـفتـه : ٢٥٠
 دیـروز : ٧٨
 امـروز : ١٣