در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٠٤١
 ایـن مـاه : ٢٩٥
 ایـن هـفتـه : ٤٤٦
 دیـروز : ٣٣
 امـروز : ٥١