در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٤٣٨٨
 ایـن مـاه : ٢٢٦٧
 ایـن هـفتـه : ٢٢١
 دیـروز : ٨٠
 امـروز : ٤١