در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٩٠٥٠
 ایـن مـاه : ١٧٧٣
 ایـن هـفتـه : ٣٦٢
 دیـروز : ٥٩
 امـروز : ٢٩