در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٩٢٥٩
 ایـن مـاه : ٨١٣
 ایـن هـفتـه : ٤٧٤
 دیـروز : ٦٥
 امـروز : ١٧