در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٠٢٩
 ایـن مـاه : ٢٨٣
 ایـن هـفتـه : ٤٣٤
 دیـروز : ٣٣
 امـروز : ٣٩