در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٥٤٧٩
 ایـن مـاه : ٣٨٦
 ایـن هـفتـه : ٢٤٤
 دیـروز : ٧٨
 امـروز : ٧