در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٩٠٤٢
 ایـن مـاه : ١٧٦٥
 ایـن هـفتـه : ٣٥٤
 دیـروز : ٥٩
 امـروز : ٢١