در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٣٢٢٢
 ایـن مـاه : ٢٧٣
 ایـن هـفتـه : ٤٧٠
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٤٦