در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٦٧٥٥
 ایـن مـاه : ١٤٧
 ایـن هـفتـه : ٢٠٧
 دیـروز : ٤٧
 امـروز : ٤٨