در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٤٣٩٨
 ایـن مـاه : ٢٢٧٧
 ایـن هـفتـه : ٢٣١
 دیـروز : ٨٠
 امـروز : ٥١