در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٨٣٤٧
 ایـن مـاه : ١٨٧٥
 ایـن هـفتـه : ٢٦١
 دیـروز : ١٠٦
 امـروز : ٢٨