در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٣٧٩٢
 ایـن مـاه : ٢١٨٣
 ایـن هـفتـه : ٦٢٠
 دیـروز : ٩٨
 امـروز : ٣٠