بخش اطفال و نوزادان

 

تعداد تخت

مکان بخش دربیمارستان

تعداد اتاق

8

جنوبی

3

شرح خدمات(روندپذیرش بیمار)

1-بيمار به مطب پزشك مراجعه و اگر نياز به بستري داشته باشد با دستور بستري به واحد پذيرش مراجعه و تشكيل پرونده ميدهد و در بخش مربوطه بستري ميگردد .

2-بيمار به اورژانس مراجعه و چنانچه نياز به بستري داشته باشد با گرفتن دستور بستري به پذيرشمراجعه و با تشكيل پرونده در بخش مربوطه بستري ميگردد .

3-این بخش مجهز به سیستمHISمی باشد و تمام اقدامات انجام شده برای بیماران در این سیستم ثبت می گردد.

 

امکاناتدرمانی

امكانان كامل بستري بيمار و سرويس كامل درمان جهت بيمار - نوارقلب – الکتروشوک – مانیتورینگ - انکوباتور- فتوتراپی-دستگاه وارمر-دستگاه فتوانکوباتور- تخت احیا و سایر درمانهای مورد نیاز بیمار

کادر درمانی(به تفکیک پزشک- پرستارو ...)

پزشكان متخصص اطفال و نوزادان: دکتر سید احسان ابریشمی- دکتر سودابه دیوسالار

تعداد متوسط بیماران پذیرش شده در ماه: 80 بیمار

سرپرستار بخش: خانم زهره پورحبیبی


 

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥١٧
 ایـن مـاه : ٩٠
 ایـن هـفتـه : ٣٤٩
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٥٠