بخشCCU


 

تعداد تختICU

تعداد تختCCU

تعداد اتاق

1

5

6

شرح خدمات(روندپذیرش بیمار)

1-بيمار به مطب پزشك مراجعه و اگر نياز به بستري داشته باشد با دستور بستري به واحد پذيرش مراجعه و تشكيل پرونده ميدهد و در بخش مربوطه بستري ميگردد .

2-بيمار به اورژانس مراجعه و چنانچه نياز به بستري داشته باشد با گرفتن دستور بستري به پذيرشمراجعه و با تشكيل پرونده در بخش مربوطه بستري ميگردد .

3-این بخش مجهز به سیستمHISمی باشد و تمام اقدامات انجام شده برای بیماران در این سیستم ثبت می گردد.

 

امکاناتدرمانی

1-امكانات درماني اوليه – بستري – نوارقلب – الكتروشوك– مانيتورينگ – ونتیلاتور-اکوکاردیوگرافی-تست ورزش و ساير تجهیزات بخشCCU

کادر درمانی(به تفکیک پزشک- پرستارو ...)

پزشکان متخصص قلب و عروق : دکتر آزاده مختاری

متوسط تعداد بیماران پذیرش شده در ماه: 42 بیمار

سرپرستار بخش: خانم شهین رحیمی

پرسنل:13 نفر پرستار